اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس چیست؟ جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی،اقتصادی اخذ

مشاهده
×

پشتیبانی کیشان ثبت

×