ثبت اختراع

ثبت اختراع

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی

مشاهده
×

پشتیبانی کیشان ثبت

×