امور ثبت شرکت

رتبه بندی و گرید

رتبه بندی چیست؟رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی

مشاهده
×

پشتیبانی کیشان ثبت

×